education

ประวัติความเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี

educationสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา และศิลป
วัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 814 ( เดิมเลขที่136/24 ) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แต่เดิมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี
ชื่อเรียกว่า แผนกศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งในศาลากลางจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ 2532 กระ
ทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่าจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่
มีปริมาณงานทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูง และมีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้แยก
กันอยู่หลายแห่ง ทำให้การบริหารงานไม่มีความคล่องตัว การติดต่อประสานงานล่าช้า ซึ่งถ้าหากได้
รวมหน่วยงานเหล่านี้ให้มาอยู่ในสำนักงานเดียวกันที่มีขนาดเหมาะสมแล้ว จะช่วยให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพขึ้น จึงได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2532, 2533 จำนวน 7,500,000 บาทเพื่อก่อสร้าง
อาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

(more…)

Read More

P1bETeM3I22221ThuSep2014

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบูรณาการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็น เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และต่อยอดพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับชั้นเรียน สำหรับการอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 – ป.3 วันที่ 4-6 กันยายน 2557 และครูผู้สอนระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 วันที่ 11-13 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวิมานไพร โรงแรมฮิลไซด์ คันทรี โฮม ปราจีนบุรี

Read More

P13GxMoke82938SunSep2014

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการ

นายสายนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการ จัดการเรียนรู้แบบโรงงาน โดยใช้วัฏจักรการวิจัย 6 ขั้น โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนนำร่อง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 3 จำนวน 20 โรงเรียน จาก นำผลงานที่ผ่านการรับรองจาก สพฐ. และได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ครูปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้วัฏจักรการวิจัย 6 ขั้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนนำร่องโครงการฯ กับโรงเรียนทั่วไป ตลอดจนสร้างแนวคิดเรื่องการบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ ภาษา และการคิดผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้วัฏจักรการวิจัย 6 ขั้น ณ ห้อง ประชุม 3 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

Read More