P13GxMoke82938SunSep2014

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการ

นายสายนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการ จัดการเรียนรู้แบบโรงงาน โดยใช้วัฏจักรการวิจัย 6 ขั้น โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนนำร่อง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 3 จำนวน 20 โรงเรียน จาก นำผลงานที่ผ่านการรับรองจาก สพฐ. และได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ครูปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้วัฏจักรการวิจัย 6 ขั้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนนำร่องโครงการฯ กับโรงเรียนทั่วไป ตลอดจนสร้างแนวคิดเรื่องการบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ ภาษา และการคิดผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้วัฏจักรการวิจัย 6 ขั้น ณ ห้อง ประชุม 3 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2