P1bETeM3I22221ThuSep2014

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบูรณาการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็น เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และต่อยอดพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับชั้นเรียน สำหรับการอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 – ป.3 วันที่ 4-6 กันยายน 2557 และครูผู้สอนระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 วันที่ 11-13 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวิมานไพร โรงแรมฮิลไซด์ คันทรี โฮม ปราจีนบุรี