education

ประวัติความเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี

educationสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา และศิลป
วัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 814 ( เดิมเลขที่136/24 ) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แต่เดิมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี
ชื่อเรียกว่า แผนกศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งในศาลากลางจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ 2532 กระ
ทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่าจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่
มีปริมาณงานทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูง และมีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้แยก
กันอยู่หลายแห่ง ทำให้การบริหารงานไม่มีความคล่องตัว การติดต่อประสานงานล่าช้า ซึ่งถ้าหากได้
รวมหน่วยงานเหล่านี้ให้มาอยู่ในสำนักงานเดียวกันที่มีขนาดเหมาะสมแล้ว จะช่วยให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพขึ้น จึงได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2532, 2533 จำนวน 7,500,000 บาทเพื่อก่อสร้าง
อาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดแรกในเขต
การศึกษา 12 ที่มีสำนักงานดังกล่าว การก่อสร้างเริ่มต้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532 ซึ่งนายจำเนียร
ชวนะพงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสถานที่ก่อ
สร้างในบริเวณที่ราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ 232 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา ที่ดินดังกล่าว มีลักษณะ
เป็นสระบัว อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี ร.ต. ปัญญา ศุภการ รองผู้ว่าราช
การจังหวัดในขณะที่ทำหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนั้น ได้พิจารณามอบให้เป็นสถานที่
ก่อสร้าง การดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ ด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีจาก
นายประมวล รุจนเสรี การก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2533และประกอบพิธี
เปิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2533 โดย นายบรรจง ชูสกุลชาติ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น
เป็นประธาน และนายประมวล รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายจังหวัด และมี
ผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการก่อสร้างจนประสบความสำเร็จ