ประวัติความเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม   จังหวัดปราจีนบุรี  เลขที่ 814 ( เดิมเลขที่136/24 )   ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แต่เดิมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีชื่อเรียกว่า  แผนกศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งในศาลากลางจังหวัด  เมื่อปีงบประมาณ 2532 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่าจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่มีปริมาณงานทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูง          และมีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนี้แยกกันอยู่หลายแห่ง ทำให้การบริหารงานไม่มีความคล่องตัว     การติดต่อประสานงานล่าช้า ซึ่งถ้าหากได้รวมหน่วยงานเหล่านี้ให้มาอยู่ในสำนักงานเดียวกันที่มีขนาดเหมาะสมแล้ว จะช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพขึ้น จึงได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2532, 2533 จำนวน 7,500,000 บาทเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม   จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดแรกในเขตการศึกษา 12 ที่มีสำนักงานดังกล่าว   การก่อสร้างเริ่มต้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532        ซึ่งนายจำเนียร ชวนะพงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสถานที่ก่อสร้างในบริเวณที่ราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ 232 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา ที่ดินดังกล่าว มีลักษณะเป็นสระบัว  อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมี  ร.ต. ปัญญา ศุภการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะที่ทำหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนั้น   ได้พิจารณามอบให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง   การดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งนี้   ได้รับความอนุเคราะห์ ด้านต่าง ๆ     เป็นอย่างดีจากนายประมวล  รุจนเสรี  การก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2533และประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2533  โดย  นายบรรจง ชูสกุลชาติ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธาน และนายประมวล รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายจังหวัด และมีผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการก่อสร้างจนประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาถือเป็นนโยบายหลักของรัฐใน การนำมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้หลากหลายที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนั้น สื่อ (MEDIA) นับเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการนำพาความรู้ไปสู่ผู้เรียนให้เกิดการจดจำที่คงทนและมีประสิทธิภาพ ป้ายนิเทศ นับเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในโรงเรียน เป็นช่องทางสื่อสารที่ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเด่นที่เป็นประโยชน์ สร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างครู และนักเรียน และเป็นสื่อที่สามารถสร้างกิจกรรมร่วมกันได้ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งและมีในทุกโรงเรียน

ทั้งนี้ หากนำเทคโนโลยีการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้เพื่อนำพาสารซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆ บนป้ายนิเทศกระจายไปในเครือข่าย จะเกิดแหล่งการเรียนรู้ใหม่ขึ้น ซึ่งนับเป็นแนวความคิดที่มุ่งเน้นถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับทรัพยากรที่รู้จักกันดีและมีอยู่แล้วในโรงเรียนมาประยุกต์ให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ระหว่างโรงเรียนบนกระดานป้ายนิเทศออนไลน์ ซึ่งในการจัดทำป้ายนิเทศออนไลน์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดทำต้องมีความรู้พื้นฐานในการสร้าง Webpage เพื่อการออนไลน์ บนเครือข่าย ดังนั้น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) นับเป็นสื่อการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เลือกเรียนซ้ำได้ในบทที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ จัดการเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง และประโยชน์อื่นๆ อีกมาก ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมบุคลากรให้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดในเรื่องของงบประมาณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จึงขอเสนอโครงการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลักสูตรป้ายนิเทศออนไลน์ เพื่อเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดทำป้ายนิเทศ และเป็นการขยายเครือข่ายการเรียนรู้จากป้ายนิเทศให้ครอบคลุม และเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้